Hanneke op ten Berg | dagbestedingscoach

 AVG verklaring 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen ik heb getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbscherming.

Van: Hanneke op ten Berg /Dagbestedings ingeschreven bij de kamer van koophande

Verzonden: zondag 1 juni 2018

Aan : Alle  cliënten

Onderwerp: Vraag m.b.t. beheer van het dossier.

 

Hierbij vraag ik, vanwege de invoering van de wet AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming) aandacht voor het volgende:

Tijdens de periode dat ik uw vader of moeder heb bezocht heb ik een dossier opgebouwd ( alle verslagen met foto’s erbij ). Naast persoonlijke gegevens en aantekeningen tijdens de intake  heeft er ook een mailwisseling plaatsgevonden met u en andere betrokkenen partijen, zoals bijv. de zorgmedewerkers.

Volgens al langer geldende regelgeving heeft u het recht dit dossier naast inzage, wijziging en het recht om deze gegevens over te dragen, ook het recht om het dossier te laten vernietigen. Volgens de regelgeving is het mijn plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De Wet AVG geeft hier duidelijke richtlijnen voor. Vanuit wettelijke richtlijnen van alle beroepsgroepen binnen de Gezondheidszorg is een dossier bewaarplicht van toepassing van 15 jaar na het laatste bezoek.  Na die 15 jaar heb ik de plicht alle verslagen te vernietigen, tenzij ik met goede redenen kan aangeven dat deze verslagen langer bewaard moeten blijven.

Omdat bijna niemand op de hoogte is van de richtlijnen rond de wettelijke bewaarplicht en de mogelijkheid om vernietiging van het dossier te vragen, stuur ik u deze mail. Als u het dossier wilt laten vernietigen kunt u gebruik maken van bijgevoegd formulier in de bijlage. Dit formulier kunt u ingevuld retour mailen naar hannekeotb@gmail.com of per post sturen naar Hanneke op ten Berg, Bredebeek 60, 8033CK Zwolle.

 

BEWAREN EN GEBRUIKEN VAN GEGEVENS

Digitaal en op papier bewaart Hanneke op ten Berg  foto’s . De foto’s gebruikt Hanneke op ten Berg  met toestemming van de opdrachtgever voor publicatie op eigen website en social media. Toestemming hiertoe wordt vastgelegd in de overeenkomst. Alleen Hanneke op ten Berg heeft toegang tot deze informatie of een daarvoor geautoriseerde persoon. Deze informatie mag alleen met toestemming van u aan derden worden doorgegeven. 

VERWERKINGSREGISTER

De persoonsgegevens die Hanneke op ten Berg opslaat zijn de gegevens die we van u ontvangen :  e-mail, naam, adresgegevens, telefoonnummers,leeftijd,geslacht,bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren,gegevens over afspraken. Deze gegevens worden op een veilige wijze bewaard en zijn alleen voor mij toegankelijk. De persoonsgegevens worden gebruikt voor overeenkomsten, om u te informeren m.b.t. de opdracht,workshop,verslag met betrekking tot activiteit en om te factureren. Verder om dienstverlening te verbeteren,website te optimaliseren.

Datalek

Bij een datalek zullen, indien noodzakelijk, belanghebbenden worden gewaarschuwd.

PRIVACYVERKLARING

Hanneke op ten Berg respecteert  uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft hoor ik het graag , bij voorkeur per mail. Deze mail gaat naar alle oud-cliënten van mij. 

 In het contract en de algemene voorwaarden wordt u ook gewezen op de AVG.

 

Formulier 

 

Betreft: Verzoek om mijn complete dossier te vernietigen.

Geachte menneer/mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om al mijn gegevens die op papier en digitaal als dossier bij u opgeslagen liggen te vernietigen. Ik stel het op prijs wanneer deze gegevens eerder dan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na het laatste bezoek van u worden verwijderd.

Ik ben op de hoogte van het feit dat u na vernietiging van mijn dossier een door u ondertekend afschrift van deze verklaring, waarin de datum waarop het dossier vernietigd is vermeld staat, aan mij opstuurt en daarvan een exemplaar in uw digitale archief bewaart, totdat de volle 15 jaar bewaarplicht, die anders op mijn dossier van toepassing zou zijn, verstreken is.

 

Voorletter(s)                                Achternaam ______________________________________

Geboortedatum_____________________________________

 

Ondertekening:

Datum___________________Plaats_____________________Handtekening_________________

Ingeval van minderjarigheid voor akkoord door ouders of wettelijk vertegenwoordigers:

Voorletter(s)_______________Achternaam_______________Handtekening_________________

Voorletter(s)_______________Achternaam_______________Handtekening_________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In te vullen door Hanneke op ten Berg:

Zwolle______________________________

Naar aanleiding van dit verzoek is uw dossier vernietigd  op ___________________________

 

Ondertekening_______________________                                

 

Bredebeek 60, 8033 CK Zwolle

T 0619045411

E  hannekeotb@gmail.com

IBAN NL12 INGB 0002 146996

KvK 52420019

 

 

 Over de dagbesteding

Dagbesteding op maat

'Op maat' wil zeggen dat samen met de cliënt wordt besproken welke vorm van bezigheid het best aan de behoefte voldoet. Ook kan er zelf worden bepaald hoeveel uren dagbesteding wenselijk is. Als de cliënt daar zelf niet toe in staat is, dan kan dit samen met een familielid worden gedaan.

   

Wat houdt de dagbesteding precies in? 

 • Samen met de cliënt wordt er gezocht naar oplossingen en aanpassingen.
 • Er worden voorwaarden voor een zo zelfstandig mogelijk leven van de cliënt geschept.
 • De cliënt wordt begeleid bij het aangaan van uitdagingen.
 • De cliënt wordt ondersteuning geboden bij vergeetachtigheid.
 • De cliënt wordt ervan bewust gemaakt dat hij/zij, ondanks beperkingen op hun oude dag, toch gelukkig kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door samen iets te gaan ondernemen.

  

Voorbeelden van ondersteunende bezigheden van de dagbesteding zijn:

 • Samen een film kijken
 • Gesprekken voeren
 • Koken
 • Tuinieren
 • Cafébezoek
 • Levens(foto)boeken maken
 • Voorlezen bij slechtziendheid
 • Geheugentraining
 • Schilderen
 • Samen zingen

 

Doelstellingen:

 • Een cliënt coachen met het doel dat deze zelf weer dingen op gaat pakken, weer plezier krijgt in het leven en zich gelukkig voelt.
 • Het verminderen van afzondering, stress en eenzaamheid doormiddel van het bieden van structuur.
 • Het stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te handelen.
 • Bevorderen van het gevoel van eigenwaarde.
 • Het stimuleren van het cognitieve, lichamelijke en sociale vermogen.